top of page

Privacy- en cookiebeleid

Wij respecteren je privacy, daarom stellen we dit privacy-en cookiebeleid op voor deze Site, met de uitleg over welke data Wij gebruiken, hoe deze wordt opgeslagen, hoe deze beschermt wordt en verwerkt.

Het bezoeken van de Site, het beroep doen op de eventuele diensten van Revivalab, het aankopen van producten/goederen van Revivalab, het eventueel inschrijven op een nieuwsbrief, de communicatie met Revivalab, het aanmaken van een account, …, etc. impliceert jouw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of eventueel opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop Revivalab uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

1.
Partijen en voorwerp

Dit is het privacy- en cookiebeleid van Paramedical Cosmetics Plus  B.V. (hierna "Revivalab", "Wij" of "Ons"). Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke data die wordt verzameld via www.revivalab.be (hierna de "Site"). Persoonlijke data betreft alle gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks gebruikt kunnen worden ter identificatie van jou als persoon.

De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker , of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de site bezoekt of op enigerlei wijze met de site communiceert. 

De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de Wet van 20 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens (hierna "de Wet")en de verordening EU 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (hierna "de Verordening").

2.
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Revivalab gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Bij Revivalab worden de persoonsgegevens verwekt via de registratie (of het aanmelden) op de Site. Daarna via het inloggen. Ook wanneer men via het online formulier contact opneemt met Revivalab, worden de ingegeven gegevens langs deze weg verwerkt.

3.
DOEL

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende :

het leveren van de bestelde en betaalde producten,

de communicatie in verband met je bestelling of betaling,

de communicatie in verband met eventuele wijzigingen betreffende de producten,

eventuele diensten of bestellingen,

de aanmaak van facturen conform de wettelijke verplichtingen,

het verzenden van nieuwsbrieven,

het beantwoorden van ingestuurde contactformulieren,

de uitvoering van de overeenkomst met Revivalab,

voor de wettelijke verplichtingen waaraan Revivalab moet voldoen.

4. PERSOONSGEGEVENS

De Gebruiker geeft toestemming dat de volgende gegevens , die hij/zij invoert via de Site, zullen worden geregistreert, verwerkt  en gebruikt :

de voor- en achternaam,

eventueel de geboortedatum,

de adresgegevens (woonplaats en leveringsadres),

het telefoonnummer,

het e-mailadres, de functie,

eventueel de bedrijfsnaam,

bankgegevens,

aangekochte producten.

Ook geeft de Gbruiker zijn/haar expliciete toestemming dat de volgende gegevens worden opgeslagen in zijn/haar account: wachtwoord, e-mailadres, afleveradres, factuuradres, eventueel BTWnummer, telefoon, de gegevens van de geplaatste bestellingen.

5.
TOESTEMMING

De toestemming wordt gegeven door de Gebruiker via de actieve handeling waarbij het vakje voor "aanvaarden van de Algemene Voorwaarden en het privacybeleid" wordt aangevinkt.

Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Revivalab.

Elke overeenkomst die Wij met een Gebruiker aangaan met betrekking tot goederen en of diensten die op de Site worden aangeboden, is onderworpen aan de aanvaarding van  het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker heeft ten alle tijde de mogelijkheid en het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van voorafgaande toestemming onverlet.

6.
BEWAARTERMIJN

Revivalab bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

7. ONTVANGERS van gegevens en openbaarmaking aan derden

Reviavlab zal de persoonsgegevens van de Gebruiker nooit aan derden verkopen.

De persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van Revivalab voor zover adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met Revivalab voor het op de markt brengen van de producten of het verlenen van diensten. 

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en diegene aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van dit privacy beleid na. Revivalab zorgt ervoor dat de gegevens enkel voor de beoogde doeleinden worden gebruikt.

In geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of prospectie , zal de Gebruiker hiervan vooraf geïnformeerd worden zodat de Gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van zijn/haar gegevens kan geven.

8.
RECHTEN VAN GEBRUIKERS

De Gebruiker kan zijn rechten te alle tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar contact@revivalab.be met een kopie van identiteitskaart. Dit kan ook per brief via de post naar volgend adres: Wespelaarsesteenweg 58 3150 Haacht.

8.1 Recht op toegang

Overeenstemmend met artikel 15 van de Verordening geeft Revivalab de garantie aan de Gebruiker dat deze laatste ten alle tijde recht op toegang heeft tot zijn/haar persoonsgegevens.

De kopie van de gegevens zal uiterlijk een maand na de aanvraag van de Gebruiker worden meegedeeld.

Wanneer de vraag via elektronische weg wordt ingediend, zal de informatie ook via elektronische weg verstrekt worden, tenzij anders verzocht door de Gebruiker.

8.2 Recht op rectificatie

Revivalab garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens van de Gebruiker.

8.3 Recht op uitwissing

overeenkomstig de in artikel 18 van de Verordening genoemde gevallen en overeenkomstig artikel 19 van de Verordening

8.4 Recht om de verwerking te beperken

we verwijzen hiervoor naar artikel 18 en 19 van de Verordening

8.5 Recht op gegevensportabiliteit

we verwijzen hiervoor naar artikel  20 van de Verordening

8.6 Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

we verwijzen hiervoor naar artikel 21 van de Verordening

8.7 Klachtrecht

de Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Revivalab aan de Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische grondgebied.

Klachten kunnen worden ingediend bij Gegevenbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35 1000 Brussel

elefoon +32 2 274 48 00 e-mail contact@apd-gba.be

9. 
cookies

Onze Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd zodat de browser de volgende keer dat de  Gebruiker de Site bezoekt automatisch wordt herkent. Cookies kunnen informatie verzamelen die gekoppeld is aan het gebruik van de Site, bijvoorbeeld welke pagina’s je bezoekt en de duur van de gebruikssessie. 

We maken gebruik van cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de functionaliteit van onze Site. Deze cookies stellen de Gebruiker in staat om gebruik te maken van de Site en haar functies zoals het krijgen van toegang tot beveiligde gebieden. Zonder deze cookies werken specifieke kenmerken van de webshop, zoals het winkelmandje en online betalingen, niet.

De Gebruiker kan zich afmelden voor cookies door zijn/haar internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de Gebruiker zelf alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Pas na het verkrijgen van de toestemming  van de Gebruiker worden er cookies geplaatst die niet strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Site. Als de Gebruiker Ons hier geen toestemming voor geeft worden deze cookies niet op de computer van de Gebruiker geplaatst. 

10.
wijzigingen

Revivalab behoudt zich het recht voor om dit privacy- en cookiebeleid te wijzigen. We zullen eventuele wijzigingen in inhoud en hoeveelheid beperken tot het noodzakelijke.

De Gebruiker wordt verzocht om regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen of aanpassingen omdat Revivalab de Gebruiker niet op de hoogte zal stellen van deze eventuele wijzigingen.

11.
toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit privacy- en cookiebeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van de maatschappelijke zetel van Revivalab.

12.
contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacy- en cookiebeleid kan de Gebruiker contact opnemen met Revivalab via contact@revivalab.be

bottom of page