top of page

Algemene Voorwaarden

1 Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Toepassing

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het platform (deze website) door een internetgebruiker (hierna de "gebruiker" genoemd). Door onze website te bezoeken of te gebruiken, erkent de gebruiker dat hij/zij de algemene gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten. 

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst aftsand gedaan worden van de bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarden onverlet.

2.
PLATFORM

2.1 Toegankelijkheid en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom beschouwd worden als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van de website is altijd op eigen risico van de gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op de website.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

2.2 Inhoud

Paramedical Cosmetics Plus bepaalt grotendeels de inhoud van deze website en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om onze website zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden. We behouden ons het recht voor om de website en de inhoud ervan op elk moment aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen. 

Paramedical Cosmetics Plus kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie van de website. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Paramedical Cosmetics Plus niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op deze website verstrekte informatie.

Als bepaalde inhoud van de website in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken we elke gebruiker ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen.

Elke download vanaf de website is altijd op eigen risico van de gebruiker. Paramedical Cosmetics Plus is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker zijn.

2.3 Diensten gereserveerd voor geregistreerde gebruikers

2.3.1 Registratie

De toegang tot bepaalde diensten en de webshop is beperkt tot gebruikers die de registratie (aanmeldingsformulier) op de website hebben voltooid én die hiertoe goedgekeurd zijn door Paramedical Cosmetics Plus.

Registratie en toegang tot de diensten van de site zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die juridisch bekwaam zijn, hetzij medische of paramedische of DMK Professional of patiënt of cliënt van voornoemde professionals, na het invullen en valideren van het aanmeldingsformulier dat online beschikbaar is op deze website én na aanvaarding van de algemene voorwaarden.

Op het moment van de registratie verbindt de gebruiker zich ertoe om correcte, volledige en actuele informatie over zichzelf te verstrekken. De gebruiker moet ook op regelmatige basis de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, controleren en eventueel aanpassen om de juistheid ervan te waarborgen.

De gebruiker moet dus een geldig e-mailadres opgeven, waarop de website hem/haar een bevestiging van de aanmelding (registratie) en/of aankopen in de webshop zal sturen. Een e-mailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om zich in te schrijven voor onze diensten. 

Elke mededeling van de website en webshop en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de gebruiker. Deze laatste verbindt zich ertoe de berichten die hij op dit e-mailadres ontvangt regelmatig te raadplegen en , indien, nodig, binnen een redelijke termijn te antwoorden.

Ook per persoon is slechts één registratie toegestaan.

De inlog email kan niet worden gewijzigd. In de persoonlijke ruimte ("mijn account") kan de gebruiker zijn/haar gegevens, dewelke zijn naam, voornaam, telefoonnummer en adres, nog aanpassen indien nodig.

Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk. De gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen. 

Alle gegevens in de persoonlijke ruimte van de gebruiker zijn alleen zichtbaar voor de gebruiker zelf. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt in functie van de bestellingen, en daarbij horende facturen en verzendingen, op deze website.

Paramedical Cosmetics Plus behoudt zich in ieder geval het recht voor om verzoek tot registratie en of inloggen bij de diensten van de website te weigeren in geval van niet-laving van deze algemene gebruiksvoorwaarden door de gebruiker.

2.3.2 Uitschrijven

De gebruiker die regelmatig inlogt, kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door naar de account pagina te gaan in zijn persoonlijke ruimte. Elke uitschrijving van de website zal zo snel als mogelijk nadat de gebruiker het daartoe bestemde formulier heeft ingevuld effectief zijn.

3
.LINKS

De website kan links of hyperlinks naar andere externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Paramedical Cosmetics Plus en de externe website of zelfs dat er een imppliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

Paramedical Cosmetics Plus heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de links en hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op een hyperlink klikt, verlaat hij/zij de website en kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.

4. 
Intellectuele eigendom

De structuur van de website, evenals de inhoud, teksten, grafieken , beelden, foto's, geluiden, video's, databanken, computertoepassingen enz waaruit de site is samengesteld of die toegankelijk zijn via de site, zijn eigendom van Paramedical Cosmetics Plus of Paramedical Cosmetics Plus heeft de nodige rechten bekomen, en worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom. 

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door de website, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Paramedical Cosmetics Plus, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als "royalty-free" op de website zijn aangeduid.

 

Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek.

5. DISCLAIMER
 

Volgens de definitie van de Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid, veiligheid van voedselketen en leefmilieu (2009) zijn voedingssupplementen:
“als aanvulling op de normale voeding bedoelde voorgedoseerde voedingsmiddelen bevattende één of meer nutriënten, planten, plantenbereidingen of andere stoffen, die een nutritioneel of fysiologisch effect bezitten.

 

Voedingssupplementen moeten in België voldoen aan alle wettelijke vereiste normen inzake veilige samenstelling, dosis, productie en verpakking en etikettering.
De voedingssupplementen van Revivalab zijn allen genotificeerd, conform aan de specifieke wetgeving voor voedingssupplementen.

De Belgische wetgeving verbiedt in de etikettering van voedingssupplementen en in de reclame naar consumenten toe:

  • aan het product eigenschappen toe te schrijven ter voorkoming, behandeling of genezing van ziekten alsook toespelingen op dergelijke eigenschappen.

  • te beweren of te suggereren dat een evenwichtige en gevarieerde voeding in het algemeen geen passende hoeveelheden aan nutriënten kan bieden.

De informatie op het openbare gedeelte van de Revivalabwebsite is daarom ook strikt beperkt tot dit wettelijk kader.

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Revivalab is echter niet aansprakelijk voor mogelijke (in-)directe schade door het gebruik van de aangeboden informatie op deze website.
 

De informatie op deze website komt niet in de plaats van een consult of een behandeling bij een arts. Raadpleeg steeds een arts bij twijfel.

6.
Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische Recht. 

In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Paramedical Cosmetics Plus haar maatschappelijke zetel heeft.

7.
Overige bepalingen

Paramedical Cosmetics Plus behoudt zich het recht voor om de website en bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit  te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken. 

In het geval van een inbreuk op de algemene gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, behoudt Paramedical Cosmetics Plus zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. Paramedical Cosmetics Plus behoudt zich het recht voor om de gebruiker de toegang tot de website of de diensten ervan tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving genomen worden. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Paramedical Cosmetics Plus niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze algemene gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.

AlgemeneGebruiksvoowaarden

2 Algemene VERKOOPvoorwaarden

1. Toepassing

Deze algemene verkoopvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op de website door een gebruiker (die , voor wat betreft de algemene verkoopvoorwaarden, hierna "klant" wordt genoemd).

De algemene verkoopvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden , bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.

Uitzonderingen op de bepalingen van de algemene verkoopvoorwaarden kunnen in afzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de algemene verkoopvoorwaarden onverlet.

Paramedical Cosmetics Plus behoudt zich het recht om de algemene verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop vanaf die datum.

2.
ONLINE WINKEL

Via de website stelt de verkoper de klant een online webshop ter beschikking die de aangeboden producten voorstelt. De voorstelling van de aangeboden producten hebben geen contractuele waarde.

De producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie kan de verkoper hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

De producten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid. 

De prijzen en belastingen worden vermeld in de online winkel en tijdens het betalingsproces van de online winkel.

3
PRIJS

De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen van de producten te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn vermeld in euro, zijn exclusief BTW en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd alvorens de validatie van de bestelling door de klant.

Het totale bedrag van de bestelling (alle eventuele belastingen en leveringskosten etc inbegrepen) wordt vermeld alvorens de definitieve validatie van de bestelling.

4. 
ONLINE BESTELLEN

De klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te vervolledigen met behulp van een electronisch formulier. Door het invullen van dit formulier aanvaardt de klant de prijs en de beschrijving van de producten. 

Om de bestelling te valideren , aanvaardt de klant de algemene verkoopsvoorwaarden door op de aangegeven plaats te klikken. 

De klant moet een geldig e-mailadres en indien van toepassing factuurgegevens en of afleveradres opgeven. Elke communicatie met de verkoper kan plaatsvinden via dit opgegeven e-mailadres.

De klant kiest ook de leveringswijze en moet de betalingswijze valideren. 

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de klant te blokkeren in geval van niet betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de klant totdat het probleem is opgelost.

5. 
BEVEstiging
en
betaling
van de 
bestelling

 

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen. 

5.1 Betaling

De klant verricht de volledige betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening.

De klant garandeert de verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betaalwijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.

De verkoper kan bestellingen en betaalmiddelen controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de klant. In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

5.2 Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de klant een bevestigingsmail ontvangen, alsook de factuur tenzij deze laatste bij de bestelling wordt geleverd.

Ingeval van onbeschikbaarheid van een product, zal de verkoper de klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte brengen om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling definitief blijft.

6.
bewijs

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de klant en de verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van de verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.

7.
levering

De levering gebeurt na de bevestiging van betaling door bank van de verkoper. De leverng gebeurt op het adres dat door de klant is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de klant zullen aan de klant in rekening worden gebracht. 

De leveringstermijnen zijn indicatief : er zijn 2 verzendmomenten die hieronder beschreven staan.

Bestellingen op maandag vanaf 12u00 tot en met donderdag 12u00 worden verzonden op vrijdagochtend.

Bestellingen op vrijdag vanaf 12u00 tot maandag 11u59 worden verzonden op dinsdagochtend.

Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de verkoper of de vervoerder. 

7.1 Controle van de bestelling

Bij ontvangst van de producten controleert de klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product. In geval van een leveringsfout of dat er een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de klant de verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen via e-mail. De verificatie van de levering wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de klant of een door hem gemachtigd persoon de bestelling heeft ontvangen. Elke reservering die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking genomen worden en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

8.
garanties

De verkoper garandeert de conformiteit van de producten met het contract in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract geldende wetgeving.

9. 
herroepingsrecht

Dit artikel is enkel van toepassing voor zover de klant een consument is. In dat geval kan de klant zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen en de overeenkomst ontbinden binnen de 14 werkdagen na de levering (de bezitneming) van de goederen.

9.1 Terugzending en terugbetaling

Na kennisgeving van zijn besluit tot herroeping heeft de klant 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen. De kosten van de terugzending zijn voor rekening van de klant. De klant kan een terugbetaling aanvragen zonder extra kosten.

De terugzending kan alleen worden aanvaard voor de producten wanneer deze geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat zijn, in het bijzonder met volledige, intacte verpakking en in staat van herverkoop.

De verkoper zal de klant het betaalde bedrag terugbetalen binnen de 14 dagen na de terugname van de goederen.

9.2 Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

9.3 Template formulier herroeping

Ter attentie van :

Paramedical Cosmetics Plus

Wespelaarsesteenweg 58, 3150 Haacht, België

Ondernemingsnummer (BTW) BE0759 446 850

E-maim: contact@dmkbenelux.com

Telefoon: +32 (0)486 945 785

Ik stel u hierbij op de hoogte van mijn herroeping van de overeenkomst betreffende het goed / de goederen hieronder vermeld: 

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

Besteld op : 

Ontvangen op : 

Naam van de consument :

Adres(sen) van de consument:

Handtekening van de consument:

Datum:

10.
gegevensbescherming

De verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de order en de factuur, bewaren. De verkoper garandeert zijn klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacy beleid dat beschikbaar is op de website.

11.
overmacht

Indien de verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door onvoorziene omstandighedenbuiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft de verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De verkoper zal hiervan de klant onmiddellijk op de hoogte brengen. 

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de verkoper verrichte diensten of kosten zullen naar evenredigheid aan de klant worden gefactureerd.

12.
onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. 

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze algemene verkoopvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.

13.
toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische Recht. 

In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Paramedical Cosmetics Plus haar maatschappelijke zetel heeft.

AlgemeneVerkoopvoorwaarden
bottom of page